Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Amsterdam testte stadsbus op waterstof

Een proef van het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf GVB met stadsbussen die op waterstof rijden, is succesvol verlopen. Het GVB gebruikte in het kader van een Europees project de afgelopen vier jaar drie van deze voertuigen. Elke bus reed in totaal 90.000 kilometer, waarbij technische problemen uitbleven. Enquêtes wijzen bovendien uit dat passagiers en mensen die in buurt van bushaltes wonen zeer enthousiast zijn. De voertuigen maken namelijk nauwelijks lawaai en trillen bijna niet.

Ondanks het succes van de proef is de directeur van het GVB Gert Jan Kroon van mening dat er nog heel wat moet gebeuren om waterstofbussen op grote schaal en op rendabele wijze in te zetten. Zo gaan de brandstofcellen, die de waterstof omzetten in energie, nog niet lang genoeg mee. Ook moet er meer vraag komen voordat de auto-industrie de voertuigen op grote schaal gaat produceren.

Het GVB heeft dan ook samen met openbaarvervoerbedrijven in onder meer Londen en Hamburg de Hydrogen Bus Alliance opgericht. Deze organisatie wil autofabrikanten ervan overtuigen dat er voldoende belangstelling is voor waterstofbussen. [bron: Nieuwsbrief Platform Schone Voertuigen, nr 2, Februari 2008] Hieronder het complete persbericht van de partijen die in deze proef samenwerkten.


Vier jaar Brandstofcelbus afgesloten

25 januari 2008

De staatssecretaris van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Tineke Huizinga, heeft 25 januari vier jaar brandstofcelbus in Amsterdam feestelijk afgesloten. Na afloop van de allerlaatste rit met één van de bussen haalde ze de sleutel uit het contact.

Vier jaar lang reden drie brandstofcelbussen in de reguliere dienstregeling van GVB. Unieke bussen, rijdend op waterstof, met als enige emissie schoon water. Geen uitstoot van CO2 en fijnstof en vrijwel geluidloos. Het project is zeer succesvol verlopen. In totaal is met de drie bussen ruim 270.000 kilometer gereden. Qua inzet was de betrouwbaarheid van de bussen gelijk aan die van dieselbussen.

De inzet van de bussen maakte onderdeel uit van het Europese project CUTE (Clean Urban Transport for Europe) en kreeg in maart 2006 een vervolg binnen het project HyFLEET:CUTE. Met dit project is duidelijk geworden dat brandstofcelbussen rijdend op waterstof een volwaardig alternatief zijn voor dieselbussen. Naar verwachting krijgt het project binnen afzienbare termijn een vervolg. Daarvoor zal een volgende generatie brandstofcel worden ontwikkeld waarbij naast het verbeteren van technische aspecten ook de commerciële inzetbaarheid van de bussen centraal staat.

Pilotprojecten openbaar vervoer per bus

In haar toespraak na afloop van de laatste busrit complimenteerde staatssecretaris Huizinga de deelnemers aan het brandstofcelproject: “U heeft de toekomst naar het heden gehaald en bent daardoor een voortrekkersrol gaan spelen in de ontwikkelingen. Dit is lovenswaardig. Want als we met elkaar innovatieve technologie zoals brandstofcelaandrijving willen stimuleren, moeten we ook bereid zijn er in te investeren.” In november 2007 heeft Huizinga de regeling ‘Pilotprojecten openbaar vervoer per bus’ gelanceerd waarin 10 miljoen euro ter beschikking is gesteld om de nieuwste technologie in de dagelijkse praktijk verder te testen.

Toekomst

Gertjan Kroon, algemeen directeur GVB, kondigde in zijn toespraak aan dat GVB, de Stadsregio Amsterdam en de Gemeente Amsterdam ver zijn gevorderd met een projectplan dat gericht is op het laten bouwen en testen van lichtgewicht brandstofcelbussen met een hybride aandrijflijn. Het is de bedoeling dit project te laten meedingen in de regeling ‘Pilotprojecten openbaar vervoer per bus’. Kroon denkt een goede kans te maken hoog te eindigen in deze competitie: “Van tank to wheel hebben we geen emissie van broeikasgassen, fijnstof en andere schadelijke stoffen. Bovendien wordt door de lichtgewicht carrosserie, de hybride aandrijflijn en de toepassing van de efficiënte brandstofcellen het energiegebruik wezenlijk gereduceerd.”

Kroon: “Ik ben verheugd om te kunnen vaststellen dat er in de Regio politiek draagvlak bestaat om dit ontwikkeltraject te ondersteunen. Vanzelfsprekend ben ik me ervan bewust dat van de Regio-partners een beduidende financiële bijdrage nodig is. En ik hoop dan ook dat dit rond zal komen, wellicht kan ook het bedrijfsleven daar een steentje aan bijdragen.” Marijke Vos, wethouder Milieu van Amsterdam, kondigde aan dat Amsterdam een vooruitstrevende rol wil spelen richting de waterstofeconomie en dat er nu concrete stappen gezet gaan worden. Zo start Amsterdam dit jaar een business case waarin de productie en distributie van waterstof en de verschillende toepassingen (veerboten, rondvaartboten, light trucks en stadsbussen) worden onderzocht.

Wereldwijd project

De inzet van de drie brandstofcelbussen was onderdeel van een wereldwijd project waarbij in totaal 36 bussen in tien Europese steden en in Australië en China hebben gereden. Doel van het project was om gegevens te verzamelen om brandstofcelbussen op de lange termijn commercieel inzetbaar te maken. Daarbij is veel informatie verzameld over de prestaties van deze technologie in verschillende klimatologische, sociale en sociaal-economische omgevingen. Het ging daarbij vooral om efficiëntie van energiegebruik. Ook zijn gegevens verzameld voor de verdere ontwikkeling van een prototype brandstofcel voor een hybride voertuig waarbij energie die vrijkomt tijdens het remmen wordt teruggevoerd naar de bus. Verder is gekeken naar verbetering van de waterstofproductie en verbetering van de waterstoftankinstallaties.

Partners binnen het project

Bij de ontwikkeling en inzet van de drie brandstofcelbussen in Amsterdam waren verschillende partijen betrokken. GVB zorgde voor de inzet van de bussen binnen de dienstregeling, de bussen zelf zijn ontwikkeld door Mercedes-Benz/EvoBus, Linde Gas Benelux verzorgde de waterstofproductie en –infrastructuur, Nuon leverde groene stroom nodig voor de waterstofproductie en Shell Hydrogen leverde kennis voor de realisatie van het project. Naast deze bedrijven werkte zowel de centrale als de decentrale overheid mee aan het project in adviserende en financiële zin. Namens de centrale overheid vervulde SenterNovem een coördinerende en adviserende rol. Het project werd gesponsord door de Europese Unie.

Passagiers van de buslijnen in Noord flesjes kregen bronwater aangeboden, om het einde van het project te markeren.

Bron: gezamenlijk persbericht van GVB, Gemeente Amsterdam, Linde Gas Benelux, Shell Hydrogen, Mercedes-Benz/EvoBus, Nuon en SenterNovem