Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Schone bussen in Tilburg en Haarlem

Tilburg

De gemeente Tilburg heeft er bij de voorbereiding van het nieuwe openbaar vervoercontract bij de provincie op aangedrongen dat de nieuwe bussen zo schoon mogelijk en van hoge kwaliteit zouden zijn. Bij de uitwerking van het contract is tussen provincie en Veolia Transport afgesproken dat niet alleen de stadsbussen, maar ook de streekbussen aan de strengste milieueisen voldoen. Vanaf midden 2007 is begonnen met het vervangen van de bussen. Nu is deze vervanging voltooid en sinds januari 2008 rijden er alleen nog zeer schone stads- en streekbussen in de regio.

De bussen voldoen aan de strengste Europese milieunorm, de zogenaamde EEV-norm. (EEV staat voor Enhanced Environmentally friendly Vehicle). Dat is een norm vergelijkbaar aan de Euro VI emissienorm die pas in 2013 breed wordt ingevoerd. De Brabantse bussen lopen hier dus flink op vooruit. Het inzetten van zeer schone bussen is een van de maatregelen uit ons Luchtkwaliteitsplan Tilburg klaart de lucht. Door het uitvoeren van dit plan kan Tilburg voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen.

[gebaseerd op persbericht van de gemeente Tilburg d.d. 11-1-2008]

Haarlem

Het rijden op aardgas door bussen heeft een zeer gunstig effect op de luchtkwaliteit in de stad. Dit blijkt uit metingen die de gemeente Haarlem heeft laten uitvoeren. Sinds het begin van 2006 wordt het openbaar vervoer in de regio Haarlem/IJmond uitgevoerd met 85 bussen die in plaats van diesel, aardgas gebruiken. Een uniek project in Nederland. Langs drukke busroutes in de binnenstad, waar relatief veel bussen op aardgas rijden, is de luchtkwaliteit sindsdien aanzienlijk verbeterd. Een verbeterde luchtkwaliteit heeft een positief effect op de gezondheid.

Om het effect van de aardgasbussen op de lokale luchtkwaliteit vast te stellen heeft de gemeente Haarlem luchtkwaliteitsmetingen laten uitvoeren op 16 locaties in de stad. De locaties lagen langs drukke busroutes, langs drukke verkeerwegen zonder busroutes en, ter vergelijking, in parken. Stikstofdioxideconcentraties zijn maandelijks gemeten gedurende een periode van drie maanden vlak voor de introductie van de aardgasbussen en in dezelfde periode een jaar later toen alle aardgasbussen in de regio Haarlem/IJmond operationeel waren.

Resultaten

Uit de verschillen in concentraties tussen de twee meetperiodes blijkt dat langs drukke busroutes in de binnenstad waar relatief veel aardgasbussen rijden, een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit is gerealiseerd. Met name op het Stationsplein, de Kruisweg en de Nassaulaan is de bijdrage van het gemotoriseerd verkeer aan de stikstofdioxideconcentratie met omstreeks 50% afgenomen. Overigens rijden de Zuidtangentbussen en de bussen uit de regio's Amsterdam en Leiden niet op aardgas.

Langs drukke verkeerwegen zonder busroutes (o.a. Prinsen Bolwerk en Buitenrustlaan) is geen significante verbetering van de luchtkwaliteit gemeten. Voor dergelijke locaties worden aanvullende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het instellen van een milieuzone, onderzocht.

Rol gemeente Haarlem

Bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio Haarlem/IJmond door de provincie Noord-Holland, heeft de gemeente Haarlem de nadrukkelijke wens van bussen op aardgas geuit. Bussen met een aardgasmotor stoten namelijk geen fijn stof of roet uit. Tevens is de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) ruim 90% lager, in vergelijking met dieselbussen. Zowel fijn stof als NO2 zorgt voor grote problemen met de luchtkwaliteit, vooral in binnensteden en langs drukke wegen.

De wens van de gemeente Haarlem heeft er toe geleid dat het openbaar vervoer in Haarlem/IJmond sinds begin 2006 door Connexxion wordt uitgevoerd met 85 aardgasbussen, die voldoen aan zeer strenge Europese emissienormen, de zogenaamde EEV-normen (Enhanced Environmentally-friendly Vehicle).

[overgenomen uit persbericht van de gemeente Haarlem, 19-7-2007]