Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Milieuzorg is een onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering. Want in een duurzame bedrijfsvoering wordt niet alleen rekening gehouden met milieu, maar ook met sociale, maatschappelijke en financiële aspecten. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is de uitdaging om een balans te vinden tussen people (mensen), planet (milieu) en profit (winst). Voorbeelden van milieumaatregelen en de financiële consequenties vindt u bij thema's, activiteiten en locaties. Voorbeelden van sociale en maatschappelijke aspecten zijn:

 • Zorg dragen voor goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers
 • Ideeën van medewerkers gebruiken voor de verbetering van de bedrijfsvoering
 • Aandacht aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
 • Medewerkers ruimte geven om werk en zorg of andere maatschappelijke taken te combineren
 • Afspraken maken met onderaannemers over netjes, veilig en gezond werken door hun medewerkers
 • Medewerkers in dienst nemen met minder kansen op de arbeidsmarkt
 • Aanbieden van leer- of werkervaringsplaatsen
 • Faciliteiten en menskracht beschikbaar stellen voor maatschappelijke activiteiten en projecten (bijv. buurtactiviteiten of goede doelen).

Een voorbeeld van een maatregel waarbij people, planet en profit in balans zijn, is de toepassing van daglicht. Daglicht wordt door medewerkers als prettig ervaren. Ook worden er energie en kosten bespaard, doordat er minder of zelfs geen kunstlicht nodig is. Een ander voorbeeld is het bieden van werkervaringsplaatsen. Door lokale uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen, wordt bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling van deze mensen. Op termijn wordt bespaard op uitkeringen en de lokale economie wordt gestimuleerd. Tenslotte vinden er minder vervoersbewegingen plaats, doordat er geen medewerkers van buiten de gemeente worden geworven.

Vaak leggen organisaties de grens bij intern gerichte onderdelen van de bedrijfsvoering. Bedenk dat overheden ook via beleidskeuzes invulling kunnen geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie

 • MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 • De Lokale Duurzaamheidsmeter meet en benchmarkt de duurzaamheid van gemeenten in de breedte. Sinds 2006 is er wel een grote nadruk gelegd op het onderdeel Duurzaam Inkopen van de Duurzaamheidsmeter, maar eigenlijk is de meter veel breder.
 • Sinds 2007 zijn gemeenten uitgedaagd om Fair Trade gemeente te worden. Er zijn nu, in 2014, al 49 gemeenten in Nederland die zich Fair Trade gemeente mogen noemen. Eén van de criteria om Fair Trade gemeente te kunnen worden is een MVO aanpak. Daarnaast wordt Duurzaam Inkopen apart genoemd als belangrijk criterium om Fair Trade gemeente te worden. Lees verder op www.fairtradegemeenten.nl.
 • De internationale GRI Richtlijnen voor duurzaamheidsverslagen zijn te vinden op de website van Global Reporting Initiative.