Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Waterschappen op weg naar energieneutraliteit

December 2018

De waterschappen zijn goed op weg naar 100% energieneutraliteit in 2025. Ze leveren een zichtbare bijdrage aan de nationale doelstelling om de C02-uitstoot terug te brengen en daarbij zoveel mogelijk duurzame energie te produceren.

Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen over 2017. De waterschappen laten zien dat niet alleen klimaatadaptatie (het aanpassen aan de effecten van het toekomstig klimaat) een belangrijk onderwerp voor hen is, maar ook klimaatmitigatie (het verminderen van de klimaatverandering).

Energieneutraal in 2025

De Klimaatmonitor is opgesteld door Arcadis in opdracht van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank. In de monitor wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de gemaakte afspraken met het Rijk op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. De waterschappen hebben zichzelf hoge ambities opgelegd als het gaat om duurzaamheid. Zo willen de waterschappen in 2020 voor 40% in de eigen energiebehoefte voorzien en in 2025 100% energieneutraal zijn.

Volgens de Klimaatmonitor bedroeg het percentage energieneutraliteit eind 2017 al 33,9% en liggen de waterschappen daarmee op schema om hun ambitie van 40% in 2020 te halen. Ook willen de waterschappen hun CO2-klimaatvoetafdruk sterk verminderen. Dat doen ze onder andere door de productie van biogas en inkoop van groene stroom. Uit de Klimaatmonitor blijkt dat de waterschappen in de periode 2005 – 2017 al een vermindering van 52% hebben gerealiseerd.

Energie-efficiency en groene stroom

De doelstelling om per jaar gemiddeld 2% energie-efficiencyverbetering te realiseren (energiebesparing en opwekking van duurzame energie ) is ruimschoots behaald, met gemiddeld 3,5% per jaar. Hiervan is 2,0% het resultaat van besparingen in het proces en de keten. De intensivering van de eigen opwekking bedroeg gemiddeld 1,5 % per jaar.

De waterschappen kopen grotendeels groene stroom in. Zo bestaat 99,6% van de door de waterschappen ingekochte elektriciteit in 2017 uit groene stroom.

Klimaatakkoord

De Unie van Waterschappen neemt intensief deel aan de onderhandelingen aan de tafels voor het Klimaatakkoord. Het waterbeheer kan een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren aan de energietransitie richting 2050. De waterschappen zetten hier op in, omdat zij in het dagelijks werk worden geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering.

De mogelijkheden van de waterschappen om schone energie op te wekken staan beschreven in de nieuwe publicatie ‘Energie en waterbeheer’ van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), de Unie van Waterschappen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Rijkswaterstaat. Het geeft een overzicht van innovatieve projecten op het gebied van water en energie. Zo zou energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40% van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie (thermische energie uit afval-, oppervlakte- en drinkwater) is zelfs meer dan 50%.

Download het verslag 2017 van de Klimaatmonitor en de publicatie ‘Energie en Waterbeheer’

Bron: Unie van Waterschappen