Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Rijkswaterstaat start proef afvalscheiding verzorgingsplaats Smalhorst Beilen

Op verzorgingsplaats Smalhorst langs de A28 bij Beilen hield Rijkswaterstaat een proef met gescheiden afvalinzameling. Tijdens de proefperiode werden bezoekers gestimuleerd papier, verpakkingen en restafval in verschillende containers te deponeren.

Van afval naar grondstof

De proef op de verzorgingsplaats past in het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om afval zowel thuis, op het werk, in de vrije tijd als onderweg te scheiden. De proef wordt gehouden in het kader van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) Buitenshuis, waarin wordt gestreefd naar meer en betere recycling van afval in de openbare ruimte.

Gedrag en afvalsoorten onderzocht

Tijdens de proef doet Rijkswaterstaat onderzoek naar de mogelijkheden van gescheiden afvalinzameling op verzorgingsplaatsen langs de snelweg. Zo worden er sorteeranalyses uitgevoerd om het gedrag van de weggebruiker ten aanzien van afvalscheiding in beeld te brengen. Hieruit is op te maken welke soorten afval er worden weggegooid en hoe er gescheiden wordt.

Kosten en baten in beeld

Daarnaast wordt onderzocht hoe de afvalscheiding optimaal kan worden georganiseerd. Ook worden de kosten en baten in kaart gebracht en wordt onderzocht wat de mogelijke winst is voor het milieu. De gescheiden verwerking wordt daarom ook in de proef opgenomen.

Ook pilots op stations

De proef bij Beilen is in lijn met de pilot die onlangs is gestart op station Rotterdam Centraal. Daar werd een zogeheten Green Deal gesloten tussen NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van VANG Buitenshuis. In de hal en op de perrons van het station wordt het afval sinds kort ook gescheiden ingezameld.

Bron: Rijkswaterstaat