Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

CO2-neutrale organisatie

Steeds meer overheden willen de eigen organisatie CO2-neutraal, energieneutraal of klimaatneutraal inrichten. Deze termen worden veelal door elkaar gebruikt.

Definities

De volgende omschrijvingen worden regelmatig gebruikt:
  • Energieneutraal staat voor het niet meer energie verbruiken, dan dat op duurzame wijze wordt opgewekt. Compensatie door bosaanplant is hierbij geen optie.
  • Met klimaatneutraal wordt vaak bedoeld dat er geen gassen worden uitgestoten die bijdragen aan klimaatverandering.
  • De term CO2-neutraal is de situatie waarbij de CO2-emissies (al dan niet na compensatie) ten hoogste nul zijn. Overige broeikasgassen, zoals methaan zijn hierin niet meegenomen. Als er alleen wordt gewerkt aan CO2-reductie, dan is CO2-neutraal een betere term dan klimaatneutraal.

Een beter idee krijgen over wat CO2 is en waarmee u een kg CO2 kunt vergelijken. Lees dan verder op de pagina "Wat is CO2 (koolstofdioxide)?".

Bovenstaande definities maken nog weinig concreet wat de begrippen nu in de praktijk betekenen. Stimular, Stichting Natuur en Milieu en CE Delft hebben daarom een handreiking opgesteld die daar meer duidelijkheid over geeft. In de handreiking wordt onder andere ingegaan op de emissies die meegenomen moeten worden (energie, transport, grondstofverbruik etc), welke stappen doorlopen kunnen worden en hoe op een verstandige wijze gecompenseerd kan worden. De handreiking geeft een beschrijving van de aanpak voor verschillende soorten initiatieven, zoals een klimaatneutraal gebouw, een klimaatneutrale organisatie of een klimaatneutrale gemeente. De handreiking is te downloaden op www.stimular.nl.

Stappen

CO2-neutraliteit kan worden bereikt via de volgende stappen:
  • energiebesparing,
  • duurzame energie,
  • compensatie van de CO2-uitstoot, bij voorkeur met Gold Standard credits.

Bedenk dat CO2 niet alleen vrijkomt bij energieverbruik, maar dat ook vervoer hierin een belangrijke rol speelt. Uit de benchmark overheidskantoren, blijkt dat vervoer (zakelijk en woon-werk) ongeveer 40 % bijdraagt aan de CO2-uitstoot van overheidskantoren.

Snelle stappen richting CO2-neutraliteit kunnen worden gezet door groene stroom en groen gas in te kopen. De resterende uitstoot (vervoer) kan worden gecompenseerd. Hiermee wordt nog geen energie bespaard en de kosten zijn aanzienlijk en komen jaarlijks terug. Investeringen in energiebesparing en duurzame energie verdienen zich uiteindelijk meestal wel terug. Kijk op de pagina's energie en vervoer voor concrete besparingsmaatregelen.

Ministerie van IenM en gemeente Renkum zijn eerste ministerie en gemeente met certificaat CO2-Prestatieladder.

De gemeente Den Haag heeft een plan van aanpak opgesteld om in 2010 een CO2-neutrale organisatie te zijn. Dit plan van aanpak geeft goed zicht op de stappen die doorlopen kunnen worden om een CO2-neutrale organisatie te worden.

Builddesk heeft samen met de gemeenten Haarlem en Maassluis en de provincie Noord-Holland een stappenplan klimaatneutrale gemeentelijke/provinciale organisatie opgesteld.

Compenseren

Compenseer CO2-uitstoot bij voorkeur met Gold Standard credits, CDM-credits of emissierechten. Van deze drie zijn Gold Standard credits het eenvoudigst verkrijgbaar. Bij emissierechten is de garantie op feitelijke CO2-reductie iets groter dan bij CDM-credits en Gold Standard credits. CDM-credits en Gold Standard credits zijn van onderling vergelijkbare kwaliteit. Als u voor een andere vorm van compensatie kiest, dan zult u zelf moeten nagaan of de beloofde hoeveelheid CO2 ook daadwerkelijk wordt gecompenseerd. Kies altijd voor compenseren via energiebesparende projecten of duurzame energie en niet voor aanplant van bos. De opname van CO2 bij bosaanplant is per definitie tijdelijk: als de boom verwerkt wordt tot hout, verbrand wordt of op den duur wegrot, komt de opgeslagen CO2 weer vrij.