Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Definities: Klimaatneutraal, fossielvrij, energieneutraal

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal wil zeggen “geen negatief effect op het klimaat”. De uitstoot van broeikasgassen is tot nul gereduceerd. In de praktijk wordt er meestal mee bedoeld dat er geen fossiel CO2 wordt uitgestoten. Er zijn ook andere broeikasgassen (zie laatste paragraaf), maar deze worden niet direct door gemeentelijke organisaties uitgestoten. Daarom betekent voor gemeentelijke organisaties klimaatneutraal hetzelfde als CO2-neutraal: reductie van de fossiele CO2-uitstoot tot nul.

De verwachting is dat het moeilijk wordt om voor 2030 alle fosiele CO2-uitstoot te hebben gereduceerd. Door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en inzetten van duurzame energie wordt stapsgewijs de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie verlaagd. Uit ervaring van diverse onderzoeken ten behoeve van klimaatneutrale organisaties blijkt dat de volgende besparingen gemiddeld mogelijk zijn:

  • 20% besparing op CO2-uitstoot op korte termijn, door laaghangend fruit maatregelen en gedrag;
  • 30% besparing op CO2-uitstoot door toepassen van duurzame energie opwekking;
  • 25% besparing op CO2-uitstoot op de lange termijn, door meenemen van energiebesparing en duurzame energie bij natuurlijke vervangmomenten.

In 2030 rest waarschijnlijk nog 25% van de CO2-uistoot, voortkomend uit het geminimaliseerde gebruik van aardgas en fossiele voertuigbrandstoffen voor zakelijke reizen, onder andere het vliegtuig. Om toch op nul uit te komen kan de resterende CO2-uitstoot worden gecompenseerd.

Lees verder bij: CO2-compensatie

Fossielvrij en energieneutraal

Fossielvrij is een speciale invulling van klimaatneutraal. Dit betekent dat geen fossiele brandstoffen gebruikt worden voor de energievoorzieing van het pand en de voertuigen. Bij deze term is compenseren niet mogelijk.

De term energieneutraal wordt vaak gebruikt voor gebouwen of gebieden. Energieneutrale gebouwen zijn een middel om klimaatneutraal te worden. Er zijn twee betekenissen van energieneutrale gebouwen:

  • Het gebouw heeft een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van nul. In de EPC telt alleen het gebouwgebonden energieverbruik op jaarbasis mee. Vanaf 31 december 2020 komt de EPC-eis voor woning- en utiliteitsbouw dichtbij nul te liggen. Dit niveau wordt gedefinieerd als bijna-energieneutraal (bron: Nationaal Plan Bijna-Energie Neutrale Gebouwen).
  • Het gebouw heeft op jaarbasis per saldo een totaal energieverbruik van nul. Het betreft alle energieverbruiken die op de energiemeter(s) in het gebouw zichtbaar worden. Het gaat dus om het totaal van het gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik min de opbrengst van lokale duurzame bronnen. ‘Energieneutraal’ in deze betekenis komt overeen met het begrip ‘nul-op-de-meter’.

klimaatneutraal-definitie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 en andere broeikasgassen

Klimaatverandering wordt onder andere veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Het bekendste broeikasgas is CO2, dat ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie, aardgas). Energieverbruik en vervoer spelen dan ook een belangrijke rol bij de wereldwijde uitstoot van CO2. Dit zorgt voor ongeveer 75% van het klimaatprobleem.

De andere broeikasgassen leveren een kleinere bijdrage aan klimaatverandering: methaan (19%), lachgas (4%) en oplosmiddelen/koudemiddelen (2%). Methaan ontstaat vooral in de landbouw, veeteelt, bij delfstoffenwinning in de petrochemie en bij afvalwaterzuivering. Lachgas ontstaat bij een niet optimale verbranding van fossiele brandstoffen en bij het gebruik van mest. Oplosmiddelen en koudemiddelen (zoals IPA en HFK’s) komen in mindere mate vrij. Het broeikaseffect van koudemiddelen is ongeveer 2.000 maal groter dan van CO2. Daarom worden HFK’s in koelapparatuur vervangen door minder schadelijke koelmiddelen.

Conclusie: In de directe emissies van gemeentelijke organisaties (energieverbruik, vervoer) speelt vooral CO2 een rol. In de ketens van gebruikte producten worden ook andere broeikasgassen uitgestoten.

 

Bron: Stichting Stimular