Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Inventariseren verbeterpunten

Dit is het moment om te checken of er aanleiding is voor aanpassingen van het duurzaamheidsbeleid. De belangrijkste redenen voor aanpassing zijn:
  • veranderde omstandigheden: andere activiteiten, andere gereedschappen of materialen, aanpassingen aan het gebouw of installaties. Een ingevulde milieuaspecteninventarisatie is hierbij een handig hulpmiddel om alle processen langs te lopen. Zie ook de pagina over de nulmeting van milieuaspecten. Deze moet dan ook eventueel aangepast worden.
  • veranderde wet- en regelgeving: hieronder valt bijvoorbeeld een nieuwe vergunning, maar ook andere wetten die zijn aangepast. Als er een inventarisatie van geldende wet- en regelgeving is, kan deze als leidraad dienen en eventueel aangepast worden. Informatie over veranderende wet- en regelgeving kan uit verschillende bronnen komen. Bij een overheid ligt het voor de hand dat de eigen afdeling milieu de milieuzorgcoordinator(en) op de hoogte houden van gewijzigde wetgeving.
  • calamiteiten die te maken hebben met milieuzorg in de organisatie
  • rapporten van externen zoals een milieuinspecteur die constateren dat iets beter kan of zelfs moet.
  • klachten
  • auditrapportages: Uit auditrapporten komen verbetervoorstellen naar voren. Dit kunnen zowel verbeteringen in de documentatie als verbeteringen in de organisatie zijn. Meer over auditen vindt u onder milieuzorg > monitoren > audits.