Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Landelijk beleid milieuzorg overheden

In het verleden bestonden er landelijke doelstellingen voor interne milieuzorg. Lees bij "Historie landelijk beleid" meer over eerdere doelstellingen.

Momenteel loopt het programma Duurzaam Bedrijfsvoering bij Overheden (DBO). De nadruk in het DBO programma ligt op Duurzaam Inkopen. De doelstelling is dat in 2010 alle landelijke overheden 100% duurzaam inkopen; voor provincies en waterschappen is dit 50%. De gemeenten streven naar 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100% in 2015. Het programma Duurzaam Inkopen stimuleert overheden om milieu- en sociale aspecten mee te nemen bij de inkoop van producten en diensten. Het programma loopt tot 2010. Het programma DBO loopt ook tot en met 2010. Er is geen doelstelling meer op het gebied van milieuzorg.

Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In het werkprogramma 'Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat' beschrijft het kabinet de ambities voor onder andere energiebesparing en duurzame energie. Het programma bevat de volgende doelen:

  • De uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, in 2020 met 30% verminderen vergeleken met 1990
  • Het tempo van energiebesparing de komende jaren verdubbelen van 1% nu naar 2% per jaar
  • Het aandeel duurzame energie in 2020 verhogen van ongeveer 2% nu naar 20% van het totale energiegebruik

Gemeenten en andere overheden spelen een belangrijke rol bij het behalen van deze doelstellingen. Daarom sluit minster Cramer convenanten met diverse partijen waarin afspraken worden vastgelegd. Zo is er een klimaatakkoord afgesloten tussen gemeenten en Rijk voor de periode 2007-2011. Hierin is onder andere afgesproken om overheidsgebouwen klimaatneutraal te maken en om tussen 2008 en 2012 per jaar 2 % energie te besparen in de gebouwen en per jaar 1,5 % energie te besparen voor openbare verlichting. Ook zijn de eerder genoemde doelen voor duurzaam inkopen vastgelegd in het Klimaatakkoord. Lees verder in het Klimaatakkoord.

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om te rapporteren over (milieuaspecten) van naleving en toezicht van gemeentelijke inrichtingen. Op grond van de steekproef en eerder onderzoek blijkt dat de meeste colleges hieraan niet voldoen. De VROM-inspectie schreef hierover het rapport Voorbeeldige gemeentelijke inrichtingen.

Beschikbare instrumenten vanuit DBO