Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Stadsregio Rotterdam behaald lagere besparing openbare verlichting dan gepland

Op 14 juni 2012 werden in Rotterdam de cijfers gepresenteerd van het regionale onderzoek verduurzaming openbare verlichting. In dit onderzoek zijn alle gegevens van openbare verlichting van alle gemeenten van de stadsregio Rotterdam met elkaar vergeleken.

Onderdeel regionale klimaatagenda

Het samenwerkingsproject ‘Verduurzaming openbare verlichting’ maakt onderdeel uit van de Regionale Klimaatagenda waarin alle 15 gemeenten samenwerken om in 2025 40% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. De regiogemeenten voeren in totaal 14 samenwerkingsprojecten die energieverspilling tegengaan en duurzame energiebronnen benutten. De doelstelling van het project ‘Verduurzaming openbare verlichting’ is om 3 % energie per jaar te besparen. Omdat veel gemeenten aangaven dat deze doelstelling niet haalbaar is, is in opdracht van de stadsregio een nader onderzoek uitgevoerd naar wat wel realistische doelstellingen zijn voor gemeenten als het gaat om energiebesparing bij openbare verlichting.

Presentatie

Uit de uitkomsten van het benchmarkonderzoek, uitgevoerd door bureau Ziut, bleek dat dat veel gemeenten hetzelfde pad volgen wat betreft verduurzaming van de openbare verlichting. De ene gemeente is daar echter verder mee dan de ander. Bij alle gemeenten is energiebesparing mogelijk, maar het is voor geen enkele gemeente reëel om op openbare verlichting 3 % energie per jaar te besparen. Deze doelstelling moet dus worden aangepast. Om wel aan de doelstellingen te voldoen om in 2025 40% minder CO2uit te stoten kan mogelijk op andere vlakken meer bespaard worden.

Vervolg

De aanwezigen gaven aan graag in stadsregionaal verband verder te willen gaan met kennisdeling en informatie-uitwisseling over hoe je het beste energie kunt besparen op openbare verlichting. Ook willen de gemeenten graag meer weten over slimme financieringsconstructies op het gebied van openbare verlichting. Verder werd als meerwaarde voor regionale samenwerking het gezamenlijk optrekken richting netbeheerder genoemd. Samen sta je sterker. Tot slot willen verschillende gemeente graag de mogelijkheid voor gezamenlijke inkoop verder verkennen.

Bron: Stadsregio Rotterdam