Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Kantoor

Veel overheidgebouwen, zoals gemeente- en provinciehuizen, zijn in hoofdzaak een kantoororganisatie met soms een paar bijzondere omstandigheden zoals een drukkerij. Op deze website staan al veel voorbeelden van maatregelen die van toepassing zijn in kantoren. Daarom bestaat deze pagina met name uit verwijzingen naar de diverse plekken op deze website waar meer informatie te vinden is.

Inhoud

Wetgeving

Een kantoor heeft meestal geen vergunning, maar valt sinds 1 januari 2008 onder het activiteitenbesluit.(Voorheen vielen kantoren onde de 8.40 AMvB Woon- en verblijfgebouwen.) Hierin is vastgelegd aan welke milieuregels bedrijven e.d. moeten voldoen. Het gaat om regels over:
 • opslaan gevaarlijke stoffen
 • veiligheid installaties zoals verwarming, noodstroom, acculaders
 • brandpreventie
 • ventilatie en ontploffingsgevaar
 • energiebesparing
 • waterbesparing
 • afvalscheiding en afvalopslag
 • afvalwater/vetvangput e.d.
 • vervoersmanagement
 • geluidhinder
 • lichthinder
Via de internetmodule bij het activiteitenbesluit kunt u eenvoudig bepalen welke regels uit het activiteitenbesluit voor u van toepassing zijn en of u een melding moet doen of eventueel zelfs een vergunning moet aanvragen. Meer informatie over de overgang van de 8.40 AMvB's naar het activiteitenbesluit vindt u bij Infomil.

Nulmeting

Om te weten hoe het kantoor ervoor staat wat betreft milieuzorg, begint een milieuzorgtraject meestal met een nulmeting. Hier vindt u enkele voorbeelden van nulmetingen van kantoororganisaties.
 • Een nulmeting (2005) van het ISMH (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland)
 • Voorbeeld van een milieuaspecteninventarisatie volgens ISO 14001-stramien voor huisvesting
 • Voorbeeld van een BIM-takenoverzicht voor het kantoor Blaak 34 in Rotterdam waar de Belastingdienst Rotterdam en een stuk van de Servicedienst Rotterdam zijn gehuisvest.
 • Nulmeting van gemeente De Bilt in de vorm van het nalopen van een lijst met mogelijke acties voor het gemeentehuis. Die lijst dient nu als actielijst voor lopende milieuzorgactiviteiten en wordt iedere maand doorgenomen. Hier kunt u een voorbeeld uit 2003 downloaden.
 • Nulmeting milieuzorg (2005) van gemeente Zaanstad.
 • Door de hierboven genoemde infomilchecklist in te vullen heeft u ook al een flink stuk van een nulmeting gedaan. Een belangrijk aspect dat hier niet in zit is grondstofverbruik/inkoop.
Op de pagina's over nulmeting leest u meer over het doen van nulmetingen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Maatregelen

Over milieumaatregelen in kantoren op de verschillende milieuthema's zoals: en bij de activiteiten die bij veel overheden plaatsvinden zoals: vindt u meer op de pagina's met milieuthema's en activiteiten.

Stappenplan verduurzaming kantoor

Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat meer informatie over het verduurzamen van vastgoed en een stappenplan voor verduurzaming van huidige of nieuw te bouwen kantoorpanden. Het stappenplan biedt inzicht in het proces en de middelen die nodig zijn om een kantoor te verduurzamen. Het document bevat tevens een overzicht van en links naar diverse beschikbare instrumenten.

Verhuizen

 • Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft een "Advies milieuzorg bij de inrichting van en de verhuis naar het Ellipse Gebouw" geschreven. U kunt het downloaden en bekijken. Het gaat zowel over de verbouw/inrichting van het gebouw als de verhuizing zelf.
 • De gemeente Zwolle verhuist intern CO2-neutraal

Kengetallen

Wilt u uw kantoor vergelijken met andere kantoren, dan kunt u de resultaten van de Milieubarometerbenchmark van overheidskantoren gebruiken. Enkele aanvullende kengetallen vind u op de kengetallenpagina van deze website.

Inspiratie

 • Kijk voor diverse duurzame nieuwtjes bij kantoren op Kantoor Blogspot (niet specifiek voor overheden). De website wordt beheerd door Yvonne Keijzers, klimaatambassadeur voor de gemeente Nijmegen.
 • Alliander lanceert groene kantorenwedstrijd.