Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Limburgse waterschappen gaan energie besparen

Het Waterschapsbedrijf Limburg, de uitvoeringsorganisatie van beide Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei, zet zich in om een energie-efficiencyverhoging doelstelling van 2% per jaar te bereiken. In dat kader wordt een proef met energiezuinigere beluchtingssystemen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties uitgebreid.

In het plan van de Limburgse waterschappen worden de al geplande bouwprojecten met energievoordelen opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om de vervanging van de bestaande beluchtingsystemen door technieken met een hoog rendement op de rioolwaterzuivering-installaties in Venlo en Maastricht-Heugem.

Maar ook maatregelen in de bedrijfsvoering die energiebesparing opleveren, worden in het plan opgenomen. Zo hebben de Limburgse waterschappen in het jaar 2008 op een vijftal rioolwaterzuiveringinstallaties (rwzi�s) een proef gedaan waarbij het slibgehalte in de beluchtingtanks is aangepast aan de temperatuur van het afvalwater. Bij deze proef is de effluentkwaliteit -de kwaliteit van het gezuiverde water aan het einde van het zuiveringsproces- gelijk gebleven. Deze proef leverde over het gehele jaar een behoorlijke besparing op de energie nodig voor beluchting, de grootste energieverbruiker van de installatie. In 2009 gaan de waterschappen deze proef uitbreiden naar in totaal 12 van de 18 rioolwaterzuiveringinstallaties. In de praktijk zal blijken welke extra voorzieningen getroffen moeten worden om besparing in beluchtingenergie te bereiken. Op het totale primaire energieverbruik betekent dit een besparing op van ca. 2 tot 3%.

De komende jaren gaat Royal Haskoning alle 26 waterschappen helpen bij het opstellen van een energie-efficiencyplan (EEP). Met dit plan kunnen waterschappen waarborgen dat ze tot 2020 ieder jaar 2 procent energie ten opzichte van het huidige gebruik besparen. Een verplichting die is vastgesteld in de meerjarenafspraken 3 over energie-efficiency (MJA3) die ook de Limburgse waterschappen in juli vorig jaar hebben ondertekend.

Bron: Waterschap Roer en Overmaas