Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Barometer Duurzaam Terreinbeheer herzien

Het certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer richt zich op de inrichting en het beheer van groene en verharde terreinen. Het stelt strenge eisen aan onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, het omgaan met bijvoorbeeld zwerfafval en het gebruik en de inkoop van duurzamere materialen. Afhankelijk van de genomen maatregelen zijn er certificaten in brons, zilver en goud. Een belangrijk doel van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is het zo veel mogelijk terugdringen en voorkómen van bestrijdingsmiddelen in bodem, grondwater en oppervlaktewater.

Najaar 2014 wordt de Barometer Duurzaam Terreinbeheer herzien. De niveaus voor Toepassing van Glyfosaat en ‘Brons’ komen naar verwachting te vervallen, in verband met de nieuwe wetgeving. De Barometer zal vervolgstappen zetten in aansluiting op deze nieuwe wetgeving en op ontwikkelingen in de praktijk. Aandachtspunten bij de herziening zijn het verder terugdringen van chemiegebruik (op groene terreinen) en het verminderen van de milieubelasting van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken. Bij de herziening zal ook worden gekeken hoe de motie van de Tweede Kamer te interpreteren waarin wordt gesteld dat er voor het gebruik van chemische middelen op verhardingen “alleen uitzonderingen op het verbod toegestaan zouden moeten worden die voldoen aan de criteria goud en zilver van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur”.

Drie nieuwe niveaus?

Een 1e niveau zal mogelijk de noodzakelijke uitzonderingen borgen voor de toepassing van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Uit recent onderzoek van CLM blijkt dat chemievrij beheer voor gemeenten steeds minder kostenverhogend is. Dit komt ook doordat de totale kosten van chemisch onkruidbeheer zijn toegenomen, doordat de strenge DOB-richtlijnen zodanig beperkend zijn dat aanvullende maatregelen (zoals preventief veegbeheer) noodzakelijk zijn.

Bron: Stichting Milieukeur