Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzame verwerking hout- en snoeiafval

De Milieudienst Regio Eindhoven is een samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Het Servicepunt Energie is onderdeel van de Milieudienst Regio Eindhoven en ondersteunt gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van het gemeentelijk klimaatbeleid.

In 2002 is het Servicepunt Energie gestart met het uitvoeren van duurzame energiescans (DE-scans) op gemeentelijk niveau en een Marktverkenning Duurzame Energie op regionaal niveau. Hieruit bleek dat er in Zuidoost-Brabant volop mogelijkheden zijn voor duurzame energie en dat op regionaal niveau invulling gegeven kan worden aan het nationale beleid van 10% duurzame energie in 2020.

Het Servicepunt Energie heeft vervolgens samen met vier enthousiaste bestuurders uit de regio Eindhoven alle relevante raadscommissies hierover geïnformeerd. Uiteindelijk hebben 19 gemeenten een intentieverklaring ondertekend, waarin zij hebben aangegeven het onderwerp duurzame energie op regionaal niveau op te willen pakken en hierbij de landelijke doelstelling van 10% duurzame energie in 2020 over te nemen. Ingezet zal worden op de onderwerpen Communicatie, Gebouwgebonden opties, Windenergie en Bio-Energie.

Onder leiding van Wethouder Prick van de gemeente Gemert-Bakel is een werkgroep geformeerd, welke een plan van aanpak bio-energie heeft geschreven. Binnen dit plan wordt ingezet op de speerpunten: mestvergisting, GFT-afval en hout- en snoeiafval. Met name deze laatste stroom biedt volop kansen voor gemeenten. Gemeenten beschikken zelf over een behoorlijke hoeveelheid biomassa, welke ingezet kan worden voor het opwekken van duurzame energie.

In Zuidoost-Brabant is een uitvoerige inventarisatie uitgevoerd naar de vrijkomende gemeentelijke biomassastromen. Hier komt uit naar voren dat er op regionaal niveau ongeveer 25.000 ton aan hout- en snoeiafval beschikbaar is. Omdat voor de verwerking hiervan over het algemeen kortlopende contracten zijn afgesloten, kan deze stroom relatief snel aangewend worden voor een duurzame verwerking.
Er zijn legio mogelijkheden voor een duurzame verwerking van het gemeentelijk hout- en snoeiafval. Zo kan een gemeente er voor kiezen om met de huidige verwerker, doorgaans een lokale composteerder, afspraken te maken om een deel van de stroom in te zetten in een bestaande biomassacentrale. De gemeente kan ook alles is eigen hand houden en een zelf een installatie (laten) ontwikkelen voor de verwerking van het hout- en snoeiafval. Hiertussen zijn er tal van mogelijkheden waarvoor gemeenten kunnen kiezen.
De werkgroep bio-energie heeft de zes meest kansrijke inzamel- en verwerkingsstructuren in kaart gebracht. Tijdens een regionale bijeenkomst bio-energie hebben zes marktpartijen vervolgens de kans gekregen om, aan de hand van een opgestelde praktijkcase, hun inzamel- en verwerkingstructuren te presenteren aan de aanwezige gemeenten.
Tijdens de bijeenkomst hebben de aanwezige gemeenten de twee meest kansrijke alternatieven gekozen. De werkgroep bio-energie is nu gestart met het verder uitwerken van de gekozen alternatieven.