Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Pilot Milieukeur Groen en verhardingen

In januari 2004 is de pilot Milieukeur groen en verhardingen van gestart en deze is in 2006 gevalueerd. Stichting Milieukeur heeft samen met VEWIN en vier provincies een certificatieschema ontwikkeld voor duurzaam beheer van groen en verhardingen. Deelnemers aan de pilot zijn:
 • de gemeente Wageningen
 • de gemeente Roerdalen
 • de gemeente Culemborg (wijk EVA-Lanxmeer)
 • het Gelders Landschap.

Aanleiding

Aanleiding voor de pilot is dat:
 • niet-landbouwkundig gebruik van bestrijdingsmiddelen naar verhouding een veel grotere milieubelasting veroorzaakt dan de landbouw.
 • Bestrijdingsmiddelen van verhardingen rechtstreeks in het oppervlaktewater komen via regen of door het spuiten op natte gewassen (dauw)
 • Residuen van bestrijdingsmiddelen nog steeds een groot probleem vormen bij drinkwaterbereiding.

De thema's

Het certificatieschema bevat criteria voor milieuthemas zoals:
 • bestrijdingsmiddelen
 • mineralen
 • zwerfafval
 • hondenpoep
 • natuur
 • duurzaam materialengebruik
 • brandstoffen
 • smeermiddelen
Het certificatieschema bevat wel veel richtlijnen, maar in de praktijk wordt er al veel geregistreerd. Door deze gegevens samen te brengen zijn er efficiencyvoordelen te behalen. Bovendien zorgen de criteria voor betere afstemming tussen verschillende afdelingen. Zo voorkomt de richtlijn dat er binnen een week na toegepaste onkruidbestrijding worden geveegd, waardoor de onkruidbestrijding effectiever wordt.

De redenen van de deelnemende terreinbeheerders

De heer L. Rondeboom van het Gelders Landschap: "Het certificatieschema sprak het Gelders Landschap erg aan, omdat wij als natuurbeschermingsorganisatie de afgelopen jaren al heel veel hebben gedaan op het gebied van milieuvriendelijk werken. Onze akkerbouwteelten in eigen beheer voeren we op een ecologische wijze uit, we gebruiken bijvoorbeeld geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn onze bossen sinds 2003 FSC gecertificeerd. Het houtproductieproces voldoet aan een aantal bijzondere eisen op het gebied van milieu en duurzaamheid. We zijn een eind op weg, maar zullen één en ander ongetwijfeld moeten aanscherpen om ook aan de criteria van Milieukeur te voldoen. We zijn nu aan het inventariseren waar onze richtlijnen in de pas lopen met die van Milieukeur en wat we nog moeten doen om gecertificeerd te worden."
Yvonne Neeskens van de gemeente Wageningen: "Deelname aan deze pilot is op initiatief van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Onze afdeling wil graag milieubewust werken. Voor ons betekent het project de toetsing van de haalbaarheid van het certificatieschema. Het project bevindt zich voor ons nog in een pril stadium."

De relatie met Duurzaam Onkruid Beheer (DOB)

Ook het project Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) richt zich op het verminderen van de milieubelasting bij onkruidbestrijding. DOB en Milieukeur streven grotendeels dezelfde doelen na. De criteria van Milieukeur zijn echter breder, ze gaan niet alleen over bestrijdingsmiddelen maar ook over genoemde aspecten zoals mineralen, zwerfafval en hondenpoep. Daarbij is DOB alleen bedoeld voor het beheer van verhardingen.

Evaluatie

In 2006 is een evaluatie van de pilot uitgevoerd. Geconcludeerd is dat het certificaat Milieukeur groen en verhardingen een werkzaam certificaat is in de praktijk. De administratieve last en de implementatie binnen organisaties staan een snelle implementatie echter in de weg. Zie voor meer informatie het evaluatierapport