Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Bermgras Drenthe wordt groengas

Het bermmaaisel van de provincie Drenthe wordt voortaan verwerkt tot groengas. Dat is de uitkomst van de aanbesteding van het maaibeheer, waarbij als eis werd gesteld dat het maaisel op innovatieve wijze duurzaam verwerkt moet worden.

Gas in plaats van GFT

De provincie Drenthe heeft in het voorjaar van 2015 bij de aanbesteding van het maaibeheer de lokale markt uitgedaagd met een duurzaam alternatief te komen voor een zo hoogwaardig mogelijke afzet van het bermmaaisel. Deze wijze van aanbesteden komt voort uit het provinciale beleid om duurzaam in te kopen. Ook past het binnen de energiedoelstellingen van de provincie en de Greendeal duurzaam grond-, weg- en waterbeheer. Tot nu toe werd het maaisel gecomposteerd. Voortaan wordt het maaisel vergist en opgewerkt tot groengas. Dit levert naar schatting 150.000 m3 groengas op.

Auto’s op groen g(r)as

‘Een deel van het provinciale wagenpark rijdt op groengas’, vertelt gedeputeerde Henk Brink van verkeer. ‘Op deze manier rijdt de provincie als het ware op het eigen bermmaaisel. Wij vinden het belangrijk om als provincie een goed voorbeeld te geven als het gaat om het vergroenen van de eigen bedrijfsvoering. De provincie wil daarmee het Drentse bedrijfsleven stimuleren duurzaam te ondernemen. We willen toe naar een Drentse biobased economy. Daarom wordt ook een deel van het jaarlijkse vrijkomende maaisel - 10 procent - beschikbaar gehouden voor ondernemers in Drenthe, die andere innovatieve pilotprojecten uitvoeren waarbij maaisel wordt hergebruikt.’

Bron: provincie Drenthe