Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Biodiversiteit belangrijk thema voor Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Rijkswaterstaat Zuid-Holland wil het beheer en onderhoud van de bermen en watergangen langs de rijkswegen in de provincie verbeteren. Het beheer van rijkswegen in Zuid-Holland wordt daarom beter afgestemd op bijzondere plant- en diersoorten.

Leefgebied voor zeldzame soorten

Aanleiding is een ecologisch onderzoek waarbij bleek dat de bermen en sloten langs de verkeerswegen een leefgebied vormen voor veel beschermde planten- en diersoorten. Het beheer zal zo worden aangepast dat rekening wordt gehouden met kritische perioden, zoals het broedseizoen, de bloeiperiode en voortplantingsperioden van de bijzondere soorten die zijn aangetroffen.

Langs de N11 en ook langs andere rijkswegen zijn onder meer rietorchis, bijenorchis en grote keverorchis aangetroffen. De meeste watergangen langs de rijkswegen blijken geschikt als broedbiotoop voor algemeen voorkomende soorten vogels en vogels die gebonden zijn aan moerasplanten en ruigtevegetaties.

In het water langs de rijkswegen zijn allerlei bijzondere vissoorten gevonden. Langs de A15 en N11 gaat het onder andere om de bittervoorn en de platte schijfhoren. Langs de A12 blijkt de ringslang voor te komen.

Bron: De Telegraaf, 18 januari 2012