Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Natuurlijk groenbeheer?

De gemeente Ridderkerk streeft naar een natuurlijk onderhoud van straten en groen, waarbij nagenoeg geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Het natuurvriendelijk onderhoud is bijvoorbeeld zichtbaar aan de hoog opgroeiende en soms bloemrijke bermen. Langs het water wordt ook vaak een natuurlijke oeverbegroeiing toegestaan.

Hierbij kun je je afvragen:
Als er geen gebruik wordt gemaakt van chemische middelen, welke alternatieven gebruikt de gemeente dan gebruikt om de groei van ongewenste kruiden (onkruiden) tegen te gaan? Worden deze alternatieven in alle situaties toegepast, of zijn er situaties waarin toch vergif nodig is?

Alternatieven

De gemeente Ridderkerk legt het groen tegenwoordig op een natuurlijke en landschappelijke manier aan. Vooral in de buitengebieden, omdat het groen daar ongestoord kan groeien. Dit groen is beter in evenwicht, waardoor een natuurlijke kruidengroei kan ontstaan. Door het natuurlijke karakter is het niet nodig de beplanting intensief te onderhouden. Ook is het niet nodig gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

Verschraling van de bodem door het afvoeren van het maaisel, heeft ook gevolgen voor de kruidengroei. De bodem wordt dan minder voedselrijk waardoor er bloemrijkere kruiden gaan groeien. Bij verschraling van de bodem neemt de soortenrijkdom van de planten toe. Dit verhoogt de natuurwaarde, waardoor er ook meer diersoorten komen. Als er toch ongewenste kruiden te voorschijn komen, worden deze verwijderd op de volgende manieren: selectief maaien, plaatselijk schoffelen, hakken of handmatig het onkruid uit de grond trekken. Dus niet met chemische middelen!

Het groen dat is aangelegd in de tijd toen de gemeente zich nog niet bezighield met natuurlijk groenbeheer, heeft dus geen natuurlijke inrichting. Bij deze beplanting is vaak intensief onderhoud nodig om de groei van ongewenste kruiden te onderdrukken. In sommige gevallen kan echter toch een zekere lage bodembedekkende kruidengroei worden toegestaan.

In het verleden is gebruik gemaakt van schors en snippers die op de bodem werden gestrooid. De schors en snippers dekken de toplaag van de bodem af, waardoor kruidgroei minder kans krijgt. Op den duur bleek dit averechts te werken, omdat de schors en snippers voedselverrijking van de bodem veroorzaakten. (On)kruiden gedijen juist goed in een voedselrijke omgeving. Daarom zijn nu veel bestaande plantsoenen omgevormd. Dit houdt in dat de beplanting is aangepast. De gemeente plant hoofdzakelijk soorten aan die goed in ons klimaat en onze omgeving passen. Deze inheemse soorten verdragen op den duur een natuurlijke onderbegroeiing.

Soms wel chemische bestrijding

In sommige gevallen moet de gemeente toch teruggrijpen naar chemische middelen. Op de begraafplaats maakt men de grafstenen algenvrij met chemicaliƫn. Het onkruid op de grindpaden van de begraafplaats wordt ook nog chemisch bestreden. Binnenkort gaat de gemeente de kruiden op grindpaden verwijderen door middel van branden.

Sommige diepwortelende ongewenste kruiden, zoals haagwinde, brandnetels en distels, die vaak opduiken in het groen van de gemeente, worden soms ook met gif bestreden. Als men deze kruiden met de hand verwijdert, komen ze binnen de kortste keren weer terug. De reuzen of Perzische berenklauw is met name voor spelende kinderen gevaarlijk, omdat bij aanraking van deze plant ernstige brandwonden kunnen ontstaan. Deze plant wordt dan ook consequent bestreden. De inheemse berenklauw is daarentegen ongevaarlijk en hoort van nature in deze streek thuis.

Bij het gebruik van chemicaliƫn, wat overigens incidenteel voorkomt bij de gemeente Ridderkerk, heeft men de keuze tussen spuiten of het strooien van gifkorrels. Meestal valt de keuze op "korrelen". De korrels vallen direct op de bodem en kunnen daardoor geen bladeren van andere planten aantasten. Ook is er geen kans op inademing van het gif door voorbijgangers. De gemeente gebruikt alleen wettelijk getoetste bestrijdingsmiddelen en de medewerkers hebben een spuitlicentie. De gemeente gebruikt absoluut geen chemische middelen op speelplaatsjes, trapveldjes en in winkelcentra.

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen onkruidgroei in het groen en de alternatieven hiervoor, dan kunt u contact opnemen met de educatief medewerker van de afdeling Groen: Rob Horvath, 0180 451 652