Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 – 2020 getekend

Gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries hebben in het Manifest MVI 2016 - 2020 nieuwe afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord inkopen. Het manifest is bedoeld om de bijdrage van MVI op de realisatie van beleidsdoelen te vergroten. Dit manifest bouwt voort op eerdere afspraken, zoals het Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen in 2012. In het Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen en daarmee vervangt het manifest eerdere afspraken zoals het 100% duurzaam inkopen op basis van minimumeisen. In het nieuwe Manifest MVI bepalen overheden zelf hun doelstellingen, op basis van hun eigen ambities en beleidsdoelen, zoals:

 • Tegengaan van klimaatverandering, door klimaatmitigatie en met aandacht voor klimaatadaptatie;
 • Realiseren van een circulaire economie;
 • Verminderen van milieudruk;
 • Beschermen en duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal;
 • Verduurzamen van de bedrijfsvoering van overheden;
 • Verduurzamen van product- en marktketens;
 • Stimuleren van hernieuwbare energieopwekking en energie-efficiëntie;
 • Toepassing van biobased grondstoffen en materialen;
 • Stimuleren van innovatie, waarbij de overheid als lead customer optreedt;
 • Tegengaan van mensenrechtenschendingen, betalen van een leefbaar loon en het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de wereldwijde waardeketens;
 • Social return.

Iedere organisatie maakt binnen zes maanden na ondertekening een concreet actieplan, dat wordt gepubliceerd op de website van PIANOo.

Bron en meer informatie:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu of download de documenten en bekijk een overzicht van deelnemers via onderstaande links: