Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzaam Inkopen - Een kwestie van doen!

Hoe veranker je Duurzaam Inkopen bij de gemeente Den Bosch? Claudia Colijn onderzocht dit in 2006 als afstudeeronderzoek voor haar opleiding "Management, Economie en Recht" aan de Avans Hogeschool te Breda. Hieronder leest u de management samenvatting van het onderzoek.

Download hele rapport [3 Mb in 'Word'].

Managamentsamenvatting

De gemeente 's-Hertogenbosch behoort tot een van de grootste gemeenten van de provincie Noord-Brabant. Zij heeft als enige gemeente in Nederland het ISO 14001 certificaat voor de gehele gemeentelijke organisatie ontvangen. Bij de audits voor dit certificaat is naar voren gekomen dat 'Duurzaamheid' onvoldoende is geborgd bij de inkoop.

Om tot een goed advies te kunnen komen is voor dit onderzoek een onderzoeksmodel opgesteld, het zogenaamde Communicatie, Duurzaamheid & Inkopen (CDI) model. Dit model is aan de hand van drie andere modellen samengesteld en heeft verscheidene onderzoeksvragen opgeleverd. De onderzoeksvragen hebben dit rapport zijn verdere inhoud gegeven.

'Duurzaam Inkopen' houdt in; het toepassen van milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze milieu- en sociale aspecten voldoet. Om duurzaam te kunnen inkopen moet eerst bekendheid ontstaan met het begrip 'Duurzaamheid'.

In dit rapport wordt allereerst bekeken wat de achtergrond van 'Duurzaam Inkopen' is en dit zowel internationaal, als op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Vooral de uispraak van staatssecretaris van Geel van het ministerie van VROM dat in 2010 de overheid voor minstens de helft van alle aanbestedingen 'Duurzaam' moet inkopen speelt een grote rol.

Onderzocht is hoe 'Duurzaam Inkopen' bij de gemeente 's-Hertogenbosch verankerd kan worden in het inkoopproces. Hiertoe is onder andere een inventarisatie verricht over de mate van 'Duurzaamheid' van de huidige inkooppakketten. Hiervoor zijn de inkooppakketten met de daarbij opgestelde 'Menukaarten' gebruikt, deze zijn samengesteld door het agentschap SenterNovem. Uit de inventarisatie komt voornamelijk naar voren dat de nazorg onvoldoende scoort. Hiertoe dient het contractbeheer van de gemeente 's-Hertogenbosch verbeterd te worden. Bovendien moet er meer gecommuniceerd worden met de gebruikers. Wat opvalt, is dat bij vele inkooppakketten al duurzaamheidsaspecten zijn meegenomen, dit gebeurd echter enkel op ad hoc basis en is afhankelijk van de desbetreffende inkoper. Ook geeft dit geen zekerheid voor toekomstige aankopen.

Vervolgens komt in dit rapport naar voren in welke delen van het inkoopproces en inkoopbeleid 'Duurzaamheid' opgenomen kan worden. Voor de gemeente 's-Hertogenbosch zou dit betekenen, het opnemen van een 'Duurzaamheidsparagraaf' in het Protocol Aanbesteden en het aanpassen van de Handleiding Inkopen. Verder zouden de Algemene Voorwaarden en 'De Standaard' aangepast kunnen worden.

In de verschillende overlegstructuren dient herhaaldelijk aandacht besteed te worden aan 'Duurzaam Inkopen'. Op deze manier kan ook gemonitord worden wat de voortgang is op het gebied van 'Duurzaam Inkopen'. De personen uit de verschillende overlegstructuren kunnen tevens dienen als zogenaamde ambassadeurs van 'Duurzaam Inkopen'. Dit om kennis te verspreiden en draagvlak te creƫren.

Bij de individuele inkopers is wel degelijk draagvlak voor 'Duurzaam Inkopen' er heerst momenteel echter nog veel onduidelijkheid over dit onderwerp. Een beslissing vanuit het Ambtelijk Management Team en het College van Burgemeester en Wethouders zou een extra stimulans tot 'Duurzaam Inkopen' zijn.