Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

MRDH enthousiast over inkopen met Milieubarometer

Het MRDH Netwerk Duurzaam Inkopen verbindt inkoopadviseurs, budgethouders en contractmanagers die een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hoe kun je inkoop als strategisch economisch instrument gebruiken om zoveel mogelijk maatschappelijk rendement te halen op het beschikbare budget? En wat zijn dan goede inkoopcriteria? De bestuurders van de MRDH willen dat hun organisaties deze vragen gezamenlijk oppakken en organiseren bijeenkomsten om kennis en goede voorbeelden uit te wisselen. De bijeenkomst van 21 april 2016 ging over “Slim Duurzaam Inkopen met de Milieubarometer”. Onderstaand leest u een samenvatting van het verslag.

MKB laat met Milieubarometer duurzaamheid zien

Kenmerkend voor MKB-bedrijven is dat zij energiebesparing en duurzaam ondernemen belangrijk vinden, maar er door de waan van de dag vaak niet aan toe komen. Hiervoor is een andere aanpak nodig dan wat inkopers gewend zijn te doen in grote (Europese) aanbestedingen waarvoor zij steeds vaker vragen om een duurzaamheidsbeleid, een duurzaamheidsverslag of milieucertificaten zoals ISO 14001 en CO2 -Prestatatieladder. Vaak is dat voor kleine aanbestedingen en het MKB te zwaar geschut. Dan is het invullen van de Milieubarometer wel een geschikte vraag. Bedrijven maken hiermee een nul-meting en/of monitoren jaarlijks hun milieuprestatie. Ook de erkende maatregelen uit het Energieakkoord zijn in de Milieubarometer opgenomen. Een bedrijf dat die maatregelen toepast voldoet dus meteen aan de wettelijke verplichting om energie te besparen.

Inkoopeisen stimuleren blijvende verduurzaming

De beste inkoopmethode om het MKB te belonen voor hun inspanningen is het verwerken van vragen over energie, uitstoot en reductiemaatregelen in de aanbesteding. Stichting Stimular heeft hiervoor geschiktheidseisen ontwikkeld die gemeenten eenvoudig kunnen gebruiken. Bij langdurige contracten kunnen gemeenten de stimulans nog verder opvoeren door af te spreken dat de opdrachtnemer tijdens het contract milieuwinst boekt. In de bewijsvoering wordt bedrijven de mogelijkheid geboden om certificaten zoals ISO 14001, CO2-Prestatieladder en Milieubarometer Certificaat op te voeren. De aanpak schrijft geen specifieke certificaten voor, maar laat de keuze voor certificering bij de aanbieders.

Hoe wordt de Milieubarometer ontvangen door bedrijven?

M.O.H Service BV is al een tijd bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijf sponsort enkele voetbalverenigingen en de Stichting Zorgboerderijen Voorne Putten. Ook op milieugebied is al het nodige gedaan. M.O.H is hiervoor begin 2013 beloond met het ISO 14001 certificaat. Martijn Holthaus: “We gebruiken de Milieubarometer om effectief te kunnen sturen en gerichte maatregelen te treffen. Vaak levert dat ook kostenbesparingen op.” Moret vervolgt: “het verzamelen van gegevens kost de meeste tijd. Als je die eenmaal hebt, is het invullen eenvoudig.” Uit de resultaten bleek al snel dat een groot deel van de milieubelasting van de bedrijfsvoering werd veroorzaakt door mobiliteit. Voor M.O.H. een belangrijke motivatie om hun wagenpark te verduurzamen. Ook in het gebouw zijn diverse maatregelen genomen. Holthaus: “We zijn ons nu meer bewust van de verschillende sluipverbruikers in het pand. Met simpele maatregelen, zoals het omzetten van enkele rode knoppen, gaan we het onnodige verbruik verder terugdringen.”

Doeltreffende methode maakt duurzaam inkopen haalbaar

Als afsluiting van de netwerkbijeenkomst presenteerde Baukje Bruinsma het resultaat van een onderzoek naar het gebruik van duurzaamheidscriteria in aanbestedingen en offerteaanvragen van de gemeente Hellevoetsluis. “Uit de offerteaanvragen en aanbestedingsdocumenten bleek dat we nog niet voor 100% duurzaam inkopen.” liet Baukje zien. Net als veel andere gemeenten overigens, zo blijkt uit een quick-scan die de MRDH heeft uitgevoerd naar het huidige duurzaam inkoopbeleid en de implementatie daarvan in aanbestedingen van de gemeenten. Het voldoen aan de diverse eisen en beantwoorden van op verschillende manieren geformuleerde vragen kost veel tijd. Niet alleen voor de gemeenten om die te beoordelen, maar ook voor bedrijven. Een meer uniforme uitvraag met heldere criteria die breed gedragen zijn door MRDH gemeenten maakt duurzaam inkopen makkelijker, gebruiksvriendelijker en doeltreffender!

Het volledige verslag en meer informatie vindt u via de website van MRDH Netwerk Duurzaam Inkopen en de Aanpak Slim Duurzaam inkopen via de website van Stichting Stimular.